Desexo contactar co Colexio para  

Datos persoais (Todos os campos son obrigatorios)

Nome Completo: DNI

Teléfono  Email:

 

Qué información necesita?

Se esta nova consulta está relacionada con outra anterior, por favor introduza nas observacións o número de TICKET que apareceu no asunto da comunicación anterior.

 

Documento anexo: 

Os datos recollidos, conforme ó previsto na Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal e do R.D. 1720/2007 do Reglamento de desarrollo da LOPD., no presente cupón serán incluídos nun ficheiro denominado Xestión maestra colexiados, inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos e cuxo Responsable do ficheiro é o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia (COETFG), con CIF nº Q6550034J. A finalidade desta recollida de datos de carácter persoal é a xestión de datos persoais e profesionais de colexiados a efectos das funcións legal e estatutariamente atribuídas ó COETFG. Vostede dá, como titular dos datos, o seu consentimento e autorización para a inclusión dos mesmos no ficheiro ut supra detallado. En calquera caso, poderá exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndo un escrito acompañado dunha copia do seu DNI ó COETFG, con dirección R/ Sánchez Freire nº 64 Baixo Dereita 15706 Santiago de Compostela, A Coruña

Código de seguridade